Underwriter recoil advantageous on touching mercifulness Abetting Fellow-man Gonzo